Archief

BIJLMERRAMP

Misschien weet u het nog? Mijn voorspelling op 18 november 1990 gedaan, over de vliegtuigramp die op een buitenwijk van Amsterdam zou plaatsvinden?De vreselijke crash heeft hoe afschuwelijk plaatsgevonden. En mijn 'feeling' ruim voor de Kamervragen, dat er zich in het verongelukte vliegtuig gevaarlijke splijtstoffen bevonden. Dat de bodem, drink- en grondwater radioactief vervuild zouden worden. Het inademen van de rook en via de huid, zeer ongezond op termijn. Bijlmerbewoners, hulpverleners in dat gebied ernstige gezondheidsproblemen zouden krijgen. Afwijkende bloedbeelden! Als simpele paragnost heb ik op mijn manier trachten te waarschuwen.

Zoals te verwachten was, gelijk de andere miljoenen in Nederland, naar een paragnost of individuele burger wordt niet geluisterd. Op een gegeven moment ben ik maar gestopt met mijn boodschap. Een roepende in de woestijn wordt beter gehoord...Ik wil u de laatste ontwikkelingen niet onthouden. Een poosje geleden werd ik opgebeld door een AMC-arts. Hij zei: 'U bent toch de paragnost die meldde dat de bodem, grond- en drinkwater in de Bijlmer ernstig is vervuild door de vliegtuigramp?'Ik antwoordde: 'Ja'.De arts vervolgde: 'Ik heb uw voorspellingen gelezen. Ik woonde toen zelf in de Bijlmer. Naar aanleiding van uw voorspelling ben ik het drinkwater in de Bijlmer gaan onderzoeken. En ben tot de onthutsende ontdekking gekomen dat het drinkwater in de Bijlmer zeer ernstig radioactief besmet is.

Bepaalde metaaldeeltjes in het drinkwater veroorzaken KANKER. Ik heb de Bijlmerziektegevallen van de afgelopen jaren in kaart gebracht. Het aantal kankergevallen na de ramp in dat vier kilometer grote gebied, in de Bijlmer is verbijsterend. Voorts het aantal geboorten van misvormde kinderen is schrikbarend. Tevens levert de stralings/drinkwatervervuiling blindheid op. Het aantal gevallen van blindheid in de Bijlmer is relatief en alarmerend hoog. Ik heb uw voorspelling nog kunnen lezen toen ik nog kon zien. Nu ben ik zelf bijna blind. Ik heb mijn onderzoek over het ernstig radioactief vervuilde drinkwater openbaar proberen te maken. Bij de tweede kamer, de regering, het waterleidingbedrijf, de hoogleraren bij het AMC. Zelfs de waterleiding en het water onder het AMC is vervuild. MAAR NIEMAND WIL LUISTEREN! U heeft een ongekend haarscherpe voorspelling gedaan. Daarom kom ik bij u.

Dan weet u misschien ook op welke wijze ik mijn schokkende drinkwaterverhaal en schandaal wereldkundig kan maken? Nergens krijg ik gehoor. Terwijl ik de drinkwateronderzoeken, de uitslagen zwart op wit heb. En ondertussen blijven misvormde kinderen geboren worden en worden mensen blind. Help...!'.Mijn website stel ik gaarne ter beschikking voor de informatie van deze AMC-arts. Worden Nederlandse staatsburgers ondergeschikt gemaakt aan defensie geheimen? Wat is er in de Bijlmer aan de hand? 'Het gevoel' van een 'helderziende' bewijst niets! De AMC-arts zegt de bewijzen in handen te hebben!Een 'taak' voor Nederlandse Universiteiten? Hopelijk voelen hoogbegaafde studenten zich geroepen om zich te storten op de Bijlmer! Om de waarheid boven het mogelijk (radioactief vervuilde) (drink)water te krijgen! Een internationaal schandaal aan het licht brengen.

Een soort 'WATERgate'. Mogelijk wil onze toekomstige 'waterkoning' Alexander ook eens meekijken naar het Nederlandse water? Het grond- en drinkwater in de Bijlmer!Eén ding is zeker, de bijna blinde AMC-arts is absoluut WANHOPIG! Of hij gelijk heeft? Ik ben maar een eenvoudige paragnost en geen chemicus of natuurkundige. Maar al die vrouwen, mannen, baby's die in de Bijlmer in alle onschuld slokjes water drinken ook niet! Een onafhankelijk, wetenschappelijk Bijlmer drinkwateronderzoek, waarbij de waterleidingen zelf ook betrokken dienen te worden. Een doorslaggevend onderzoek door studenten van de Nederlandse Universiteiten zou de redding kunnen betekenen van Bijlmerlevens. Veel belovende jonge wetenschappers kunnen er mogelijk voor zorgen dat minder mensen kanker krijgen, blind worden en dat baby's in de toekomst niet misvormd maar gezond worden geboren.

Mocht het drinkwater inderdaad radioactief besmet zijn? De Nederlandse staat kan altijd nog voor het internationale hof van justitie worden gebracht. De aankomende juristen van de Nederlandse Universiteiten kunnen dan ook weer ervaring opdoen. Gelukkig dat er nog onafhankelijk denkende, begenadigde studenten in onze samenleving zijn. Althans daar richt ik mijn enige hoop op. Kunnen ze samen met de bewuste AMC-arts mondiaal 'DE KLOKKEN LUIDEN'.Politici, bestuurders hebben namelijk de neiging te verdrinken in hun eigen belang, pensioen, wachtgeld, aandelen in de wapenindustrie of andere defensie geheimen. Of omdat ze niet zelf in de Bijlmer wonen of geen water, maar whisky drinken.

Jan C. van der Heide
paragnost en hypnotherapeut

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bijlmerramp 12 jaar na dato nog vers in geheugen

Uitgegeven: 4 oktober 2004 20:03

Bron: NU.nl

 

AMSTERDAM - Ongeveer 150 mensen hebben maandag de Bijlmervliegramp herdacht. De El Al-Boeing stortte precies twaalf jaar geleden neer op de flats Groeneveen en Klein-Kruitberg in de Bijlmermeer in Amsterdam. Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat woonde de herdenking van de ramp bij, die aan 43 mensen het leven kostte.
 

Zij sprak er haar bewondering over uit dat de nabestaanden de kracht hebben de herinnering aan hun dierbaren levend te houden. Volgens haar neemt herdenken de pijn van het verlies niet weg, maar maakt het de pijn wel draaglijker. Klik hier !

 

Alert

Peijs legde verder een link met de huidige maatschappelijke situatie die na 11 september 2001 is ontstaan. "De herinnering aan 4 oktober gaat niet alleen terug naar twaalf jaar geleden, maar roept ook op om alert te blijven om nieuw onheil te voorkomen

Tijdens de herdenking bleek dat veel mensen zich de ramp nog als de dag van gisteren heugen. Opnieuw vloeiden er tranen bij het Groeiend Monument, ook wel 'de boom die alles zag' genoemd.

 

Verleden

Stadsdeelvoorzitter E. Sweet riep de nabestaanden op te kijken naar de toekomst, maar het verleden toch vooral niet te vergeten. Zij zei verder dat in de loop der jaren veel vragen over de ramp zijn beantwoord, maar benadrukte dat er nog altijd geen verband is gelegd tussen de ramp en de gezondheidsklachten van hulpverleners en omwonenden.

De belangstellenden en nabestaanden begonnen om 17.00 uur met een stille tocht naar het monument, waar zij na enkele toespraken, zang en voordrachten een minuut stilte in acht namen. Daarna legden onder anderen de minister, burgemeester Cohen van Amsterdam, vertegenwoordigers van El Al, de staat Israël, de Nederlandse Antillen, Aruba, Suriname en Ghana en enkele nabestaanden kransen, bloemen en kaarsen bij de boom. Tijdens de herdenking vlogen tussen 18.00 en 19.00 uur geen vliegtuigen over het gebied.

 

Strijd

Na twaalf jaar duurt de juridische strijd die de bewoners en hulpverleners al die tijd voeren omdat zij sinds de ramp kampen met gezondheidsklachten, nog altijd voort. Vorige week maakte advocaat L. Lalji, die ongeveer honderd slachtoffers van de Bijlmerramp vertegenwoordigt, bekend dat hij namens zijn cliënten 10 miljoen euro eist van onder anderen KLM, El Al, de gemeente en de Nederlandse Staat voor een schadefonds.

Indien zij dit geld niet vrijwillig beschikbaar stellen, dagen de slachtoffers de partijen nog dit jaar voor de rechter. Lalji beweert dat hij nieuwe bewijzen heeft die een verband aantonen tussen het hoge aantal zieken onder de slachtoffers en de vliegramp.

***********************************************************

            PERSBERICHT  SOVB / VBB

 

Amsterdam, 19 februari 2003

 De Stichting Onderzoeksgroep Vliegramp Bijlmermeer (SOVB) en de Vereniging Betrokkenen Bijlmerramp (VBB) die vertegenwoordigd zijn in de door de minister ingestelde Klankbordgroep III, die tevens geaccordeerd is door het Medisch Onderzoek Vliegramp Bijlmermeer (MOVB), wensen de navolgende verklaring af te leggen.

 Wij verwerpen met grote stelligheid de wijze waarop het epidemiologisch onderzoek onder de hulpverleners is uitgevoerd. Geconstateerd moet worden dat er géén epidemiologisch onderzoek heeft plaats gevonden onder vele honderden hulpverleners en vrijwillige, professionele en betaalde hulpverleners zoals de RVHV. Deze zijn langdurig en meerdere malen ingezet op de rampplek gedurende de eerste twee weken na de ramp. Derhalve is het onderzoek onvolledig en geeft een verkeerd beeld van de werkelijkheid.

 Vervolgens heeft de Klankbordgroep gefundeerde kritiek op de manier waarop het medisch onderzoek is uitgevoerd. Als gevolg daarvan zijn fundamentele zaken als besmetting met mycoplasma alsmede met verarmd uraniumoxide of een cocktail van toxische stoffen die niet in de vrije natuur behoren voor te komen onvoldoende onderzocht. Hierbij zij opgemerkt dat voor grote gedeelten van het onderzoek geen controle personen nodig zijn.

 Bij een epidemiologisch onderzoek gaat het erom een mogelijk verband aan te tonen tussen het een en het ander. Het MOVB heeft bewust een aantal uitgesproken mogelijkheden om een relatie met de Bijlmerramp aan te tonen ongebruikt gelaten. Een epidemiologisch onderzoek wordt vaak als excuus gebruikt om niet tot behandelen van individuele getroffenen over te gaan. Helaas moeten wij constateren dat dit hier het geval is.

 Onderzoek naar mycoplasmabesmetting

 Volgens ons zijn onder meer de resultaten van het MOVB-onderzoek naar besmettingen met mycoplasma (een infectie die bij chronische infectie als opportunistische infectie aangemerkt wordt en het immuun systeem aantast en ontregeld) bewijsbaar onjuist. Het MOVB heeft ruim 4000 duizend bloedmonsters van betrokkenen onder verantwoordelijkheid van het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne (RIVM) laten onderzoeken op de aanwezigheid van mycoplasma. Door het RIVM is in geen van de aangeboden bloedmonsters mycoplasma aangetroffen. Dit is enkele maanden terug verklaard en bevestigd door mevr.

R.R.R. Huijsman-Rubingh tijdens een klankbord III commissie vergadering op het Stadsdeel-kantoor te Amsterdam Zuidoost.

 Inmiddels staat echter vast dat in het Institute for Molecular Medicine in Amerika wél mycoplasma-besmettingen zijn vastgesteld, bij mensen die volgens het MOVB op het gebied van mycoplasma niets zouden mankeren.

 Wij concluderen hieruit dat er met het mycoplasma-onderzoek van het MOVB ogenschijnlijk iets grondig fout is. En dat is volgens ons des te ernstiger omdat mycoplasma één van de mogelijke micro-organismen is die mede als veroorzaker gezien kan worden van de grote verscheidenheid aan aandoeningen waar Bijlmerrampbetrokkenen aan lijden.

 Al geruime tijd constateren wij dat vele artsen geen kennis paraat hebben over de gevolgen en behandelwijze van patiënten met een chronische besmetting van mycoplasma of andere opportunistische infecties alsmede het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS).

Het gevolg hiervan is dat vele Bijlmerramp getroffenen verstoken blijven van adequate medische behandeling als ook van noodzakelijke sociale en maatschappelijke voorzieningen.

 Onderzoek naar besmetting van verarmd uraniumoxide

 De SOVB en VBB willen hierbij duidelijk aangeven dat er vanaf het begin af aan door de leiders van het MOVB niet voor de juiste detectiemethode is gekozen om na te gaan of bij rampbetrokkenen sprake zou kunnen zijn van een mogelijke besmetting met verarmd uraniumoxide.

 Wij vragen ons af of mensen met een verhoogde creatinine- en micro-albuminewaarde extra aandacht hebben ontvangen van het MOVB zoals toegezegd tijdens één van de vergaderingen tussen vertegenwoordigers van de Begeleidingscommissie van het MOVB en de Klankbordgroep III. 

 Zoals wij weten moet er wel een enorme emissie van onder andere verarmd uraniumoxide hebben plaats gevonden korte tijd na de crash en gedurende de week van opruimingswerkzaamheden. Want als 6 jaar na dato in Hangar 8 middels een veegmonster door maar liefst 3 laboratoria aangetoond wordt dat we te doen hebben met verarmd uraniumoxide, op een locatie waar de vliegtuigdelen van de verongelukte EL AL Boeing voor een periode van 1 ½ jaar waren gedeponeerd, dan betekent dat, dat er sowieso op de crashplaats zèlf, verarmd uraniumoxide is vrijgekomen!

 Dit zelfde gevaar geldt natuurlijk ook voor de rampplaats in de Bijlmermeer met name voor de flats die volop in de rook hebben gestaan.

 Mensen die, vooral de eerste weken noodgedwongen omdat zij daar woonden of beroepshalve, bijvoorbeeld RVHVers, puinruimers, kraanmachinisten en anderen daarbij het grootste risico lopend besmet te geraken, zijn géén onderdeel van dit epidemiologische onderzoek. Bovendien is uit literatuur bekend dat bij het vrijkomen van verarmd uraniumoxide bij een brand de verarmd uraniumoxidedeeltjes door de wind tot ruim 40 kilometer kunnen worden verspreid!

 De SOVB en VBB zijn van mening dat de uitvoerders van het MOVB sterk de indruk hebben gewekt dat dit onderzoek in hoofdzaak gericht is op het geruststellen van de Bijlmerrampbetrokkenen.

 SOVB / VBB

 SOVB                                                                                   VBB

L.C.P. Bertholet                                                                   E.J. Wallenburg

De Busken 51                                                                        Dinkel 53       

1566 XG  Assendelft                                                              1273 PR  Huizen

 

Tel:    075 – 687 5195                                                            Tel: 035 – 621 5544

Fax:   075 – 687 7548                                                            Tel: 06 – 1041 0494

E-mail: L.Bertholet@chello.nl                                                E-mail: info@dierenzaakgoliath.nl

 


 

          

 

 

                                        

 

Copyright © 2002-2007 Jan C. van der Heide      All rights reserved