Ik ben altijd vriendelijk naar een ander...
Ik ben altijd vriendelijk naar een ander...
 
paragnost_jan_c_van_der_heide.jpg
E-mail / nieuwsbrief
Periodiek kunt u na inschrijving, een ‘Nieuwsbrief’ ontvangen. Het woord ‘Nieuwsbrief’ is misschien wat te groot uitgedrukt, de inhoud is meestal een enkel bemoedigend woord, een spreuk of een daghoroscoop.
Standen zon en maan
Tweelingen
Zon in Tweelingen
13 Graden
Weegschaal
Maan in Weegschaal
12 Graden
Eerste kwartier
Eerste kwartier
7 dagen oud
Aantal bezoekers:
Home Gedichten Spreuken 3

3

AddThis Social Bookmark Button
Door wederkerige dank-
baarheid kunnen we leren
elkaar te zien in
ware gedaante.
Geleidelijke training in
moed doet moed
verrijzen tot een hecht
bouwwerk.
Duidelijk is wat iemand
als duidelijk wil
aanvaarden.
De rijkste herinnering kan
verscholen zijn in een
ogenschijnlijk armzalig
gebaar.
Liefde als wegwijzer
om te kunnen genieten
van het uitzicht.
De manier waarop je de weg
naar je doel aflegt is vaak
belangrijker dan het doel
zelf.
De onwil om bij het
onbewuste te rade te gaan,
is een verkapte, maar
betekenisvolle manier
om je eigen werkelijkheid
te omzeilen.
De mate van welslagen
bij ogenschijnlijk mislukte
plannen is niet te meten.
Vindingrijkheid zonder
initiatief en volharden is niet
meer dan een braakliggend
terrein vol verborgen
schatten.
De stap vooruit mag niet
worden tegengehouden
door de blik achteruit.
Geloof ondermijnen
ondermijnt levenskracht.
Duidelijkheid brengt
ingewikkelde zaken terug
tot eenvoudiger
gezichtspunten.
Geleidelijke training in
moed doet moed verrijzen
tot een hecht bouwwerk.
Gun je de tijd om weer
te gaan geloven in liefde.
Lafheid is ook schuld.
'Vergeten' herinneringen
aan de vergetelheid kunnen
ontrukken bevestigt de
onbeperktheid van het
geheugen.
'Niet-vragen' als
levenspatroon vergrendelt
de kans op ontbloeien
van de ander en
jezelf.
Tegen een muur van
zwijgzaamheid kan geen
roos groeien en bloeien..
Een innerlijke blokkade
hoef je niet af te breken,
je kunt hem ook hoger,
breder, groter en steviger
maken.
Ouderdom wist geen
wandaden weg.
Duidelijkheid verduidelijkt
de diepte van onbegrip.
Mildheid kan ten
onrechte worden aangezien
als slapheid.
Niet begrepen reacties
kunnen wortelen in
het onbewuste.
Zonder onszelf te
onderschatten moet een plan
de grenzen van eigen kunnen
niet te buiten gaan.
Het kan je ontgaan dat
je bezig bent een doel
te verwezenlijken.
Nog niet verbruikte tijd
staat open om te zeggen
wat nooit is gezegd.
Het ontwaken van
het besef over de
betrekkelijkheid van
levenservaringen opent de
poort naar mildheid.
Duidelijkheid kan een
gevoel van herademing
scheppen.
Bij duidelijkheid kan het
leggen van een accent de
betekenis veranderen.
Fanaten kunnen niet
toelaten dat anderen
uitpraten.
Een fout toegeven is geen
teken van zwakheid maar
van kracht.
Laat liefde niet in de kiem
smoren door slechte
ervaringen.
Bijna geen enkel plan kan
geheel beantwoorden aan
je illusie, omdat je illusie
aardse tegenslagen
verdoezelt.
Geef oude wensen
nieuwe vormen.
Hetzelfde woord bekoort
de een en verstoort de
ander.
'Weten' gaat verder
dan bewust leven
doet vermoeden.
Slechts openstaan voor je
eigen plan, kan je horizon
verkleinen.
De eerste stoot tot
moed zetelt in een signaal
waaraan je houvast hebt.
Kracht sloopt de geest
als de geest bij die kracht
geen rol heeft gespeeld.
Een geschakeerde
zienswijze voorkomt star
vasthouden aan een
ingeroeste manier van
denken en redeneren.
Een goed overdachte
vraag kan het begin
zijn van een ander
contact.
Begrip kan stranden en
dan blijft mildheid uit.
Iets lijkt een onuitvoerbaar
droombeeld tot er iemand
komt die erin gelooft.
Als starre onwil domineert
is er geen ruimte voor
mildheid.
In de verdroogde knop van
gesmoorde liefde wortelt
een onstilbaar verlangen
naar het geleden verlies.
Een aspect van 'mild zijn'
is het aanvaarden van
betrekkelijkheid.
Mogelijkheden leren zien,
vraagt samenwerking tussen
fantasie en werkelijkheid.
De eerste de beste kans
grijpen kan het laatste
zijn wat je zou
moeten doen.
De kortste weg naar
'mislukking' loopt via
'lange tenen'.
Als antwoorden op vragen
geblokkeerd worden, ligt
de weg naar tobben open.
Geen wil drijft liefde,
liefde drijft zichzelf.
Het kan een herademing
betekenen van veel plichten
bevrijd te zijn.
De herhalingskracht van
geloofsteksten kan inslijpen
zonder de ziel te raken.
Alle dingen zijn moeilijk
eer ze gemakkelijk worden.
Ergernis verdwijnt als
de geërgerde zich gaat
ergeren aan eigen
ergernis.
Een waarheid van toen
hoeft geen waarheid
te zijn van nu.
Onzichtbare eenzaamheid
kan je levenslang begeleiden
naast iemand die je
begeleidt.
Verloren illusies zijn
de fundamenten voor
nieuwe illusies.
Geloven op gezag vertekent
de goddelijke richtlijnen
waardoor men
gestuwd wordt.
Bij afgebroken plannen
kunnen we de draad
achteraf weer opnemen.
Vragen kunnen te snel
als ongeoorloofd
beschouwd worden.
Bewust leven is meer
dan zomaar levend
voortdobberen.
Mildheid verdringen
versterkt eigen onzekerheid.
Een doel in vrijheid
kiezen benadrukt de
persoonlijkheid
Gevoelens van mildheid
kunnen aangroeien als
een sneeuwbal.
MOED vereist
zelfkennis.
Negativiteit belemmert
de kijk op mogelijkheden.
Opgroeien zonder
godsdienstige begeleiding
kan juist voeren tot
diep geloof.
Niet gelanceerde vragen
staan een oplossing in de
weg.
Gebrek aan mogelijkheden
kan zinvol zijn zonder de
betekenis van kansloosheid te doorgronden.
Bij duidelijkheid moet
mildheid niet uit het oog
worden verloren.
Probeer bij het ouder
worden de dingen weer
belangrijk te gaan vinden.
De ingeschapen innerlijke
kracht verdort bij
verwaarlozing van
het 'Zelf'.
Een aan jou verleende
dienst houdt in dat een
ander eens aandacht
aan je heeft besteed.
Uitwisseling tussen
binnen- en buitenwereld
kan geestelijke kracht
in gang zetten.
Bestook een moedeloze
niet met jouw moed.
Praat vóór je
dichtslaat.
Een plan van nu zal er
misschien pas in de
toekomst bij kunnen
passen.
Bij een vraag over
jezelf moet je een eerlijk
antwoord durven riskeren.
Successen die de
openbaarheid schuwen
zouden wel eens de
belangrijkste kunnen zijn.
Vraag ook iets voor
jezelf.
Liefde delen verbloemt
soms de realiteit.
Het antwoord op verzwegen
vragen ligt opgeslagen
in mensen die niet meer
antwoorden kunnen.
Veel van wat in het
onbewuste leeft, was eens
een bewuste ervaring.
Sluimerende levenswijsheid
is dood bouwmateriaal als
het niet van hart tot
hart gaat.
Straffe geloofsnormen
kunnen geloof verstikken.
Elke futiliteit vormt een
schakel in de onverbreekbare keten tot in de eeuwigheid.
Geloof kan ontspruiten
uit het besef dat er
méér is.
Armoede aan levensgeluk
benadrukt de armoede
aan belangstelling.
Ontwaken van geestkracht
betekent het einde van
gemakzucht.
Waardevolle gedachteflitsen
liggen opgehoopt in het
onderbewuste.
Toegeven dat dankbaarheid
onmisbaar is, maakt het
leven kleurrijker.
Een overdaad aan
mogelijkheden verkleint
je horizon.
'Het weten' uit het
onbewuste laat zich niet
altijd in woorden vangen.
Een gesloten mens is
alleen te redden als zijn
mond opengaat.
Tijdsbeleving is afhankelijk
van verrassende momenten.
Gebrek aan duidelijkheid
kan levens voor eeuwig
scheiden.
Een enkele liefdeblijk
kan een mens mysterieus
doen opbloeien.
Herken het gevaar
van te intensieve
bemoediging.
De schepper van
onachtzaamheid schept
leegte.
Het juiste ogenblik is
voorbij eer je het weet.
Er ligt een lange weg
tussen chaotisch voortleven
en het maken van een plan.
Normvervaging
bemoeilijkt duidelijkheid.
Geestelijke kracht kan
behoefte hebben aan
een rustperiode.
Een goed overdachte vraag
kan het begin zijn van
een ander contact.
Zendingskoorts beknot
de vrijheid van de ander.
Labiliteit zoekt steun
in een schijnbaar
rotsvaste mening.
Gebrek aan moed is
toegeven aan moedeloosheid.
Devotie van gevouwen
handen, hoeft de mate van
geloof niet te vertegenwoordigen.
Velen vullen de ruimte,
weinigen de leegte.
Kom eroverheen,
dus... ga er doorheen!
Relaties tussen mensen
van verschillend geloof
trekken de verschillen
glad.
Door een doel
koortsachtig na te jagen
kun je om mislukking
vragen.
Woordenloos begrip kan
groter zijn dan de invloed
van een woordenstroom.
Vragen kunnen rijzen,
voor we er woorden voor
weten te vinden.
Innerlijke verdeeldheid
versplintert de mogelijkheid
om een doel te bereiken.
De weg naar praten is
vaak de enige uitweg.
Er is moed voor nodig
om duidelijkheid aan te
horen.
Grenzen van duidelijkheid
worden bepaald door de
mate waarin iemand
integer is.
Het voornemen duidelijk
te zijn, kweekt innerlijke
harmonie.
Mildheid kan boven-
drijven in een zee van
tranen.
Blijmoedigheid is als
een stille attentie.
Roer niet in duidelijkheid
als het geen zin heeft.
Verkeerde formulering
kan een vraag onjuist
doen overkomen.
Het onbewuste lijkt
ongrijpbaar tot je er
greep op krijgt.
Zonder moed gaat het
laatste ogenblik voor
ingrijpen vaak voorbij.
Het geloof in de
eeuwigheid geeft geduld.
De manier van zeggen
kan de inhoud van je
woorden weerleggen.
Verwerken van
duidelijkheid kan
innerlijke strijd kosten.
Duidelijkheid bant
leugens uit.
Het geloof in welslagen
van een plan niet te
gauw laten varen.
Een ademloze tocht
begint daar waar de
adem ophoudt.
Veel van wat in het
onbewuste leeft, was eens
een bewuste ervaring.
Je verkijkt je op de ander,
zoals die ander zich
verkijkt op jou.
Zwijgen is ook
een antwoord.
Hulp van anderen
miskennen betekent die
ander miskennen.
Duidelijkheid verhoogt
zelfkennis.
Lichtvaardige en dus
liefdeloze beloften slopen
een relatie.
Het gaat om jóuw
mogelijkheden en jóuw
taak op dít moment.
Kun je je herinneren
wie je in jouw leven
Het onbewuste laat zich
niet uitschakelen, al menen
wij dat het niet
ingeschakeld is.
Een mislukte poging tot
moed is toch een
poging geweest.
Zonder zelfkennis komt
liefde niet voldoende
tot zijn recht.
Ogenschijnlijk verspilde
liefde kan de spil blijken
waardoor de ander
nog functioneert.
Liefde tonen is een kunst
die men het beste
vroeg kan leren.
Een deur die definitief voor
je dichtgesmeten wordt,
kan de kiem leggen voor de
geboorte van mildheid.
Teksten in heilige boeken
kunnen aan licht inboeten
als er geen eigentijds
licht op schijnt.
Oog krijgen voor
mogelijkheden kan
aangeleerd worden.
Onderschatting van
beschikbare geestelijke
krachtbronnen belemmert
vooruitgang in het
aardse bestaan.
Veel ontaardt tot
woordenspel, al had het
meer willen zijn.
Waar een plan oprijst,
neemt de moed toe.
Leer van jezelf te houden;
je kunt immers niet
optrekken met iemand
aan wie je een hekel hebt.
Het opleven van het
onbewuste doet herleven
wat het voortleven
bezielt.
Hardnekkig zwijgen
verhult het verlangen
om te praten.
Verfraaien van een
herinnering 'verfraait'
deze niet.
Geestverwantschap
overschrijdt de
grenzen van
het geloof.
Het antwoord op een vraag
kan een levensverhaal
afronden.
Geen plannen maken in
het alledaagse leven kan
een enorm tijdverlies
betekenen.
Duidelijkheid dringt
lafheid terug.
Geloof ondermijnen
ondermijnt levenskracht.
Mogelijkheden vereisen
toegespitste aandacht
voor wat eerst onmogelijk
leek.
Praten doet denken
als denken tot
praten leidt.
Opgroeien zonder godsdienstige begeleiding kan juist voeren tot diep geloof.
Verdrogen van mildheid
verdroogt het bestaan.
Mogelijkheden kunnen
doorkruist worden door
verkeerd begrip, ontstaan
door het hanteren van
andere normen.
Achteraf te veel of te
weinig mildheid betoond?
Wie beoordeelt dat?
Geestverwantschap
overschrijdt de grenzen
van het geloof.
Voorkom dat je uit
moedeloosheid alle plannen
uitbant, anders verlies je
de laatste lichtpuntjes
uit het oog.
In zijn aardse schuilhoek
opent de mens zijn ogen
soms pas als hij op het punt
staat deze voor altijd te
sluiten.
Twijfel aan een ingeboren
kiem tot liefhebben brengt
de aarde tot vertwijfeling.
Geestkracht die bezwijkt,
werd niet tijdig door een
helpende hand bereikt.
Ongewild oponthoud door
afgeleid worden of afgeleid
zijn, kan een doel van
gedaante doen veranderen.
Innerlijke rust is de
enige zekerheid die we
zelf kunnen scheppen.
Een geloof leren verstaan,
vraagt het 'verstaan' van
simpele uitgangspunten.
Door mildheid grijp je
wat ongrijpbaar lijkt.
Terugdeinzen voor vragen
betekent jezelf tekortdoen.
Een overdosis aan succes
kan het besef voor
noodzakelijke mildheid
dwarsbomen.
Begeleiding kan je als een
onzichtbare hand blijven
volgen zonder dat het tot
je doordringt waaraan je
je vooruitgang te danken
hebt.
Een gemist doel kan
voorkomen dat je de
mist ingaat.
Vraag je niet af wie van
de twee de eerste stap zal
zetten, want dan komt
niemand in beweging.
Zoek een nieuwe
levensvervulling vóór de
oude heeft afgedaan.
Het klankbord van de
hemel weerklinkt niet
alleen bij gebedsverhoring.
Vergeefs vragen als kind
wekt een blijvende indruk
dat vragen zinloos is.
Geloof in je plannen als
er een aanvaardbare basis
voor is.
De invloed van
duidelijkheid is niet
terug te draaien.
Een teveel aan niet-
geuite vragen verstikt
het hart, zodat het zich
niet meer kan openen.
Grijp niet onbezonnen
de eerste de beste hand,
want zelfs in wanhoop
moet je kiezen.
Felheid staat
mildheid in de weg.
Als we de 'leef'-tijdgrens
naderen, willen we zuiniger
met onze tijdelijkheid
omspringen.
De zwakke mens durft
zijn mening niet te
herzien.
Leeg gepraat vult de
leegte niet op.
'
'Mild zijn' neemt men
niet altijd serieus.
Een mens weet meer
dan hij zich bewust is.
Kunst is het aan de
vergetelheid ontrukken
van momenten.
Duidelijkheid moet met
zorg gehanteerd kunnen
worden.
Bij een goed contact
ligt de weg naar
vragen open.
Berusting mag niet
betekenen te berusten
vóór een strijd
gestreden is.
Vervolging activeert groei
van de bestreden
geloofsvormen.
Liefde is een eindeloze
inspiratiebron, die tot in
de eeuwigheid reikt.
Doorgronden van uiteenlopende
geloofsovertuigingen is de
'grond' voor beter
wederzijds begrip.
Alles wat je tot denken
brengt, brengt je ook een
stap verder.
Duidelijkheid zonder
begrip voor de ander kan
het doel voorbijstreven.
Verlies durven nemen
betekent geboorte van
de winst.
Blind geloof maakt
doof voor kritiek.
Ontkennen dat een
aanwijzing van een ander
je verder heeft geholpen,
onthult je zwakke zijde.
Verloren kansen kunnen
de weg naar nieuwe
mogelijkheden zijn.
Verwonderd zie je pas
na jaren in, waarvoor je
dankbaar had moeten
zijn.
Geestelijke creativiteit
maakt van een doel een
kunstwerk.
Het gaat er niet om welke
dingen je voor iemand
bederft, maar dát je
ze bederft.
Domweg vragen om de
tijd vol te praten, levert
geen echte antwoordenop.
Inzicht heeft geen zin
als er geen gebruik wordt
gemaakt van 'dat nieuwe
weten'.
De schepper van
onachtzaamheid schept
leegte.
Gedachtekracht als
eigen lijfwacht.
Duidelijkheid stimuleert
samenwerking tussen
gevoel en verstand.
De inwerking van het
onbewuste kan ongeweten
ons bewuste denken en
handelen bepalen.
Bewust leven kan niet
bestaan zonder inmenging
van onbewuste invloeden.
De sterke doelgerichtheid
kan de werking van
intuïtie verzwakken.
Hoe gekneusder een hart,
hoe problematischer de te
beantwoorden vragen.
Het goede wordt niet
slecht bij falen, het slechte
niet goed bij succes.
Een afgesloten onbewuste
doet de mens te kort...
De kunst van leven is
onbegrensd...
Een plan uitvoeren met
tijdsbesparing, betekent
woekeren met je
toegestane levensjaren.
Mogelijkheden benutten
begint met inzicht en
eindigt met uitzicht.
Twijfel verspert
moed.
Het antwoord op
verzwegen vragen ligt
opgeslagen in mensen, die
niet meer antwoorden
kunnen.
De kunst van leven is
een ander een kans
geven...
De kunst van leven is
tederheid koesteren..
De kunst van leven is
een slechte eigenschap
van een ander ook
in jezelf te herkennen..
De kunst van leven is
je bestaan verzoeten
zonder suiker...
De kunst van leven is
weten dat de grote dingen
altijd triest en naar
zijn... gewoon genieten
van kleine dingen...
De kunst van leven is
op de drempel staan van
een nieuw begin en
erin geloven..
De kunst van leven is
de dingen te aanvaarden
zoals ze zijn..
De kunst van leven is
jezelf vergeven omdat je
met jezelf verder moet..
De kunst van leven is
soms een donderpreek
tegen jezelf afsteken...
De kunst van leven
is de boosheid van een
ander bij die ander
te laten...
De kunst van leven
is, om jezelf kunnen
glimlachen...
Zich losscheuren van
kerkelijke dogma's
bestempelt je niet
tot goddeloze.
Een mild oordeel
van tóen zou nú
hard kunnen zijn.
'Ja, maar..' is de afgrond
die je zelf graaft dwars over
een begaanbare weg...!
Als je slechts op liefde
wacht, verwacht je van
de ander te veel.
Liefde is de grootste
kracht van hemel en
aarde.
Door hoop houden we
onszelf tot de dood
toe in leven.
Duidelijkheid vereist
innerlijke moed.
Duidelijkheid ruimt
misverstanden uit de
weg.
Niet ieder herkent
waarvoor hij erkentelijk
zou moeten zijn.
Beantwoorde vragen kunnen
voorkomen dat ze blijven
weerklinken tot in de
hoge ouderdom.
Vragen zonder zinvol
antwoord, vermeerdert
het aantal vragen.
Voor mildheid is
innerlijke vrede een
goede start.
Duidelijkheid geeft
tijdwinst.
Moed ontspringt
op de grens van
een keuze.
Lichtpunten van kleine
vreugden verhelderen onze
vervagende horizon.
Geloof uitdragen door
daden van liefde, maakt
woorden over geloof
overbodig.
Moderne trends over
geloofsvragen openbaren
Gods kracht in andere
vorm.
Een vraag kan intenser
kwellen als die nooit
aan de orde komt.
Te laat vertolken van je
dank is soms het laatste
wat niet tot 'later'
kan wachten.
Registratie in het onbewuste
kan het bewuste bijna
geruisloos zijn
gepasseerd.
Op weg naar het ene
doel kun je het
andere bereiken.
Geloofsvervolging
bestempelt de zwakheid
van degene die
vervolgt.
Mogelijkheden kunnen
soms op een afstand
herkend worden.
Niet alles waarvoor je
dankbaar zou moeten
zijn, is prettig.
Begrip of onbegrip
ontkiemt na enkele
woorden.
Begrip is het brandpunt
voor mildheid.
Mildheid moet niet
ontaarden in
goedpraten.
Vragen uit noodzaak,
of als de vraag het
hart van de ander
opent.
Een plan moet in de mens
zelf kunnen groeien voor
het vorm krijgt.
Zoek een nieuwe
levensvervulling vóór de
de oude heeft
afgedaan.
Mildheid is de
glimlach van de
denker.
'Niet-vragen' uit lafheid
verlengt de tijd van
onbegrip.
Als negatieve gevoelens
spreken, zwijgt
moed.
Duidelijkheid voorkomt
slepende kwesties.
'Vragen' worden vaker
verzwegen dan geheimen.
Mildheid heeft ook
zijn grenzen.
Schrap nodeloze
bijzonderheden bij het
uitdenken van
een plan.
Een niet te onderbreken
prater beleeft wat
luisteren is als zijn nood
gedwongen adempauze
intreedt.
Duidelijkheid weert het
ontstaan van onechte
relaties.
Denken kan denken
corrigeren.
Herken de aftocht van je
moed en nieuwe moed
is in aantocht.
In vragen die eigenlijk
niet verwoord hoeven te
worden, kan zich het
beste begrip verbergen.
Bij duidelijkheid kan
ook teleurstelling worden
verwacht.
Stille rijkdommen van
het onbewuste onderkennen,
verrijkt bewust leven.
Doden hebben recht
'te leven'. Als we hen
blijven gedenken zullen ze
niet wezenlijk sterven.
Innerlijke rust doet de
wonderen die het leven
je onthoudt.
Mogelijkheden voor
een andere bederven,
bederft meer dan die
mogelijkheden alleen.
Geestelijke energie
onderbouwen door
zelfvertrouwen.
Vraag geen gewichtige
dingen als iemand
onvoldoende tijd
heeft.
Duidelijkheid
activeert onderling
begrip.
Geestkracht verzamelen
voert stapsgewijze en
zienderogen naar een
betere oogst.
Duidelijkheid maakt
moeilijke kwesties
bespreekbaar.
Treuren over verloren
mogelijkheden blokkeert
nieuwe mogelijkheden.
Een leven overstelpt door
verboden, verstikt de kans
eigen mogelijkheden
te creëren.
Weggezakte herinneringen
wachten in het
onbewuste.
Iets 'bewust' zijn vraagt
meer dan het begrensde
besef ergens aanwezig
te zijn.
Geloofsplicht benadrukken
kan 'de zoekende ander'
in de armen van ongeloof
drijven.
Ongebruikte geestelijke
kracht weert de invloed
van kansen.
Het juiste ogenblik is
voorbij eer je
het weet.
Aardig zijn kan
verlies in winst
veranderen.
Moed behoedt
voor tegenspoed.
Vertekening van
duidelijkheid werkt
onduidelijkheid in
de hand.
Een geringe mogelijkheid
om een probleem op te
lossen verscherpt de
daarvoor benodigde
aandacht.
Een waarheid wordt pas
een waarheid als je er
zelf aan toe bent.
De weg naar een doel
kan op zichzelf
een doel zijn.
Wat we mogen of juist niet
mogen, opent de deur naar
mogelijkheden.
De wijze van vraagstelling
kan bedoeld zijn om gelijk
te krijgen, een povere
overwinning.
Ongebruikte geestelijke kracht
weert de invloed van
kansen.
Geestelijke creativiteit maakt
van een doel een kunstwerk.
Mildheid verbreedt
de horizon en inzichten.
De moed tot vragen kan
je ontnomen worden door de
instelling van de ander.
Bij moed zet je een
zekere stap op
een onzekere weg.
Duidelijkheid zorgt voor
een snellere oplossing van
problemen.
Blind geloof maakt
doof voor kritiek.
Vaak moet je eerst tijd
verliezen om tijd te winnen.
De innerlijke stem kan
ons de weg wijzen naar
reële mogelijkheden.
Gebrek aan moed is
toegeven aan moedeloosheid.
Een star patroon
remt geestkracht.
Een plan is een bouwwerk
van de geest, dat op
vervulling wacht.
Als alles mogelijk was,
zou het onmogelijke
zegevieren.
Duidelijkheid kan zich ook
openbaren in intuïtie.
Verplichtingen ontlopen,
betekent elkaar ontlopen.
De groei van onbewust naar
bewust is een inspirerende
ontdekkingstocht.
Verwacht geen mildheid
als je die zelf geeft.
Het 'bovenaardse' wortelt in de
wortel van het geloof.
Een falend plan kan later
in andere vorm herleven.
Lafheid is ook schuld.
Kleine omweg... grotere mogelijkheden.
Moed werkt aan groei van hernieuwde moed.

 
Wie is online
We hebben 69 gasten online
Muziek aan/uit

There seems to be an error with the player !

Radio Paravaria